پروفیل درب و پنجره upvc هافمن ( HOFMANN )

 

 

با بررسی پروفیل upvc هافمن از منظر های مختلف و از طریق کارشناسان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان از نظر عدم بروز مشکل تغییر فرم و رنگ پروفیل upvc میزان مقاومت در شرایط آب و هوایی مختلف، مقبولیت و تراز قیمتی و کیفی پروفیل پنجره دو جداره upvc ، از مجموع ۴۰ بارم کلی ، با ۳۶ بارم مثبت در مقایسه با سایر پروفیل های بازار در رتبه دوم مرغوب ترین پروفیلهای مصرفی قرار دارد. 
این آمار بر اساس داده هایی است که مصرف کنندگان و خریدارن پنجره یو پی وی سی ، تولید کنندگان درب و پنجره یو پی وی سی و کارشناسان شرکتها بصورت داینامیک و بروز تهیه گردیده است

پروفیل  هافمن
 

 
 پروفیل های هافمنپروفیل لنگه پنجره upvc پروفیل هافمن.

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی هافمن در این نوع ۵۸ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۵۸ میلیمتر می باشد. عرض پرفیل لنگه پنجره هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری میباشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

hofman


پنجره پروفیل فریم پنجره upvc دو جداره پرفیل هافمن.

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی هافمن ۶۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره هافمن ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری میباشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۳ میلیمتر و عرض ۳۲ میلیمتر میباشد.

hofman


پروفیل فریم بزرگ پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن در این نوع ۶۸ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۸ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل عرض پروفیل لنگه بزرگ هافمن ۶۰ میلیمتر و پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

hofman


پروفیل لنگه پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی هافمن ۵۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۵۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه پنجره هافمن ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل میانی ثابت پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن

در این نوع ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن ۸۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت هافمن ۶۰ میلیمتر و پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل میانی متحرک پنجره یو پی وی سی دوجداره پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن ۶۳.۵ میلیمتر و همچنین ۳۶ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. پروفیل ۳ کاناله بوده و عرض این نوع پروفیل میانی متحرک هافمن ۶۳.۵ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره upvc پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc هافمن ۸۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل نیز ۸۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه درب داخل بازشو هافمن ۶۰ میلیمتر و این نوع پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل upvc هافمن محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

در این پروفیل یو پی وی سی هافمن ارتفاع دیواره خارجی ۱۰۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل ۶۵ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لنگه درب بیرون بازشو هافمن ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

hofman


hofman


پروفیل زهوار دوجداره پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

hofman


پروفیل زهوار سه جداره پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

hofman


پروفیل زهوار دوجداره upvc پروفیل هافمن

hofman

پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن در این نوع ۱۰۰ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۱۰۰ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل هافمن دارای عرض ۲۴ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل لوله پنجره upvc پروفیل هافمن

در این نوع پروفیل upvc پروفیل هافمن ارتفاع خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل ۶۰ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لوله ۶۰ میلیمتر می باشد.

hofman


آداپتور پروفیل لوله پروفیل یو پی وی سی هافمن

عرض پروفیل آداپتور پروفیل لوله هافمن ۶۰ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل قوطی پنجره پروفیل یو پی وی سی هافمن.

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی هافمن ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل ۶۰ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل قوطی هافمن یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل فریم پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن ۶۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۴ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل لنگه پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc هافمن ۵۸ میلیمتر و در این پروفیل ارتفاع داخلی آن ۵۸ میلیمتر می باشد. این نوع پروفیل upvc هافمن ۵ کاناله بوده و نیز عرض پروفیل لنگه پنجره ۷۰ میلیمتر دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل میانی ثابت پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc هافمن ۸۴ میلیمتر و همچنین ۴۲ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل میانی متحرک پنجره دوجداره upvc پروفیل هافمن

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن ۶۳.۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل نیز ۳۶ میلیمتر می باشد. این پروفیل میانی متحرک ۵ کاناله بوده و این نوع پروفیل دارای عرض ۷۳.۵ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

این پروفیل لنگه درب داخل بازشو upvc هافمن دارای ارتفاع خارجی ۸۵ میلیمتری و و نیز ارتفاع داخلی ۸۵ میلمتر می باشد. پروفیل لنگه درب داخل بازشو پروفیل هافمن دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر و عرض این پروفیل ۷۰ میلیمتر و نیز ۵ کاناله می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه در این پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی در این نوع پروفیل upvc هافمن ۱۰۵ میلیمتر و همچنین ۶۵ میلیمتر ارتفاع داخلی این نوع پروفیل می باشد. عرض پروفیل لنگه درب بیرون بازشو هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل لنگه پنجره کشوئی پنجره دوجداره upvc پروفیل هافمن

در این نوع پروفیل upvc هافمن ارتفاع دیواره خارجی ۷۸ میلیمتر و ارتفاع داخلی آن ۵۸ میلیمتر می باشد. این پروفیل لنگه پنجره کشوئی هافمن دارای ضخامت شیشه خور ۱۸و۲۴ میلیمتر و دارای عرض ۴۸ میلیمتر می باشد. در ای پروفیل upvc هافمن محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۱ میلیمتر و عرض ۲۶ میلیمتر می باشد.

hofman


پروفیل آداپتور کشوئی پنجره دوجداره upvc پروفیل هافمن

این پروفیل upvc هافمن دارای ارتفاع دیواره خارجی ۵۲.۵ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل آداپتور کشوئی پنجره دوجداره upvc پروفیل هافمن دارای عرض ۴۳.۴۸ میلیمتر می باشد.

hofman

درباره پنجره هفتم

مدیران شرکت پنجره هفتم (سهامی خاص) به پشتیوانه بیش از پانزده سال فعالیت در صنعت ساختمان . روند عملیات پژوهشی و تحقیقاتی خویش را در راستای تولید و نصب نمای آلومینیومی و شیشه ای ، کاپوزیت، سقف شیشه ای،درب و پنجره آلومینیومی و یو پی وی سی، انواع شیشه تک حداره و دوجداره و طراحی و مهندسی ساختمان از سال 1388 آغاز نمودند

آخرین بلاگ

تمامی حقوق این سایت نزد پنجره هفتم محفوظ است [- win7co.com -]

Search